การรับประกัน

การรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

การเริ่มต้นการรับประกัน

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จะรับประกันสินค้าใหม่ที่ขายโดยบริษัทฯ หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับ การแต่งตั้งจากบริษัทฯ โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ท่าน (ลูกค้ารายแรก) ได้รับสินค้า

ระยะเวลารับประกัน

การรับประกันเป็นไปตามระยะเวลารับประกันดังกล่าว และภายใต้เงื่อนไขของการรับประกันถ้าหากมีความเสียหาย อันเนื่องมาจากข้อบกพร่องของวัสดุชิ้นส่วน หรือกระบวนการการผลิตจากโรงงานผู้ผลิต หรือภายใต้การใช้งาน และการบำรุงรักษาตามปกติ บริษัทฯ ยินดีซ่อมหรือเปลี่ยนวัสดุชิ้นส่วนที่บกพร่องให้โดยไม่คิดมูลค่า

การซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน

ข้อตกลงในการรับประกันจำกัดเฉพาะการซ่อมหรือเปลี่ยนวัสดุชิ้นส่วนซึ่งต้องดำเนินการโดย บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

การโอน

การรับประกันจะครอบคลุมไปถึงเจ้าของสินค้ารายถัดไป


ข้อยกเว้นในการรับประกัน

การรับประกันไม่ครอบคลุมในกรณีต่อไปนี้

 • ความเสียหาย ซึ่งเกิดจากการใช้สินค้าไม่ถูกต้องและการละเลยไม่เอาใจใส่บำรุงรักษาตามที่กำหนดไว้ใน “คู่มือการใช้และการบำรุงรักษา”
 • ความเสียหาย ซึ่งเกิดจากการไม่เข้ารับการตรวจเช็คผลิตภัณฑ์กับบริษัทฯ หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง จากบริษัทฯตลอดช่วงระยะ
 • ความเสียหาย ซึ่งเกิดกับวัสดุชิ้นส่วนที่ใช้สิ้นเปลืองหรือหมดอายุ หรือเสื่อมสภาพได้ ดังนี้
รายการที่ยกเว้นการรับประกัน
1. ไส้กรองอากาศ 13. น้ำมันต่าง ๆ
2. ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 14. สารหล่อลื่นต่าง ๆ
3. ไส้กรองน้ำมันเกียร์(ไฮดรอลิก) 15. น้ำระบายความร้อน
4. ประเก็นต่าง ๆ 16. น้ำกลั่นแบตเตอรี่
5. ชิ้นส่วนที่เป็นยาง หรือเรซิน เช่น ซีลกั้นน้ำมัน 17. โบลท์ น็อต แหวนรอง และปิ๊นล็อกต่าง ๆ

แหวนยาง ยางรถ และอื่น ๆ

6. ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก 18. หัวเผา
7. กระจก 19. บูชเพลาแขนยก บูชรองรับคานล้อหน้า บูชเพลาตั้ง
8. แผ่นคลัตช์ 20. ชุดสายไฟ
9. หลอดไฟ 21. อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สวิตช์ไฟฟ้า โซลินอยด์ และ

รีเลย์ต่าง ๆ

10. ฟิวส์ต่าง ๆ
11. สายพาน
12. หัวอัดจาระบี
 • ความเสียหาย ซึ่งเกิดจากชิ้นส่วนภายนอกที่เสื่อมสภาพได้จากการสั่นสะเทือน การสึกหรอ การฉีกขาด รวมทั้งการเกิดสนิม
 • ความเสียหาย ซึ่งเกิดจากการดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม การแยกออกจากกัน และการซ่อมที่ไม่ถูกต้อง
 • ความเสียหาย ซึ่งเกิดจากการใช้อะไหล่เทียม น้ำมันเชื้อเพลิง สารหล่อลื่นต่าง ๆ ที่ผิดประเภทมีคุณภาพต่ำ หรือมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ใน “คู่มือการใช้และการบำรุงรักษา”
 • ความเสียหาย ที่เกิดจากการนำสินค้าไปใช้งานที่ไม่เหมาะสมกับสภาพ และความสามารถของสินค้า รวมทั้งการนำรถขึ้นจากหล่มด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง
 • ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุ เช่น ขับแทรกเตอร์ชนตอไม้ น้ำท่วมรถ ไฟไหม้ จากภายนอกรถ เป็นต้น
 • ความเสียหาย ที่เกิดจากการซ่อม หรือปรับแต่งโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่จากบริษัทฯ หรือจากศูนย์บริการเทคนิค สยามคูโบต้า หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ
 • ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ ค่าน้ำมัน ค่ารถบรรทุก ค่าลากจูง ค่าที่พัก ค่าเสียเวลา รวมทั้งค่าเสียหายเนื่องจาก ความไม่สะดวก หรือทำให้ธุรกิจเสียหาย เป็นต้น
 • ปรากฏการณ์ปกติ เช่น เสียงดัง การสั่นสะเทือน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพและสมรรถนะของสินค้า
 • สินค้าที่ถูกทำให้มิเตอร์วัดชั่วโมงการใช้งานไม่ตรงกับความเป็นจริง

หมายเหตุ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในเงื่อนไขการรับประกันนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า